วงศ์ Solenostomidae - Ghost pipefishes
  อันดับ
:
Solenostomidae
  ลำดับชั้นย่อยของไฟลัม
:
Actinopterygii
No. in FishBase
:
Genera : 1 | ชนิด : 6 Eschmeyer's Catalog of Fishes
  ภาวะแวดล้อม
:
สด : No | กร่อย : No | เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม : Yes
  ลำดับชั้นย่อยของอาณาจักร(ใช้กับพืช)
:
Marine
  สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ
:
some
  พบซากสัตว์ครั้งแรกเมื่อ
:
lower   Tertiary   lower   Eocene
อ้างอิง.   Berg, L.S. 1958
  ข้อสังเกต
:
Distribution: Indo-West Pacific. Tropical. Short and compressed body with large stellate bony plates. First dorsal fin with 5 long weak spines; the second dorsal mounted on a base having 17-22 soft rays. Relatively large pelvic fins opposite first dorsal fin, with 1 spine and 6 soft rays. Gill openings moderately large. Lacking circumorbital bones. Vertebrae 32-34. Females with the pelvics forming a brood pouch for incubating eggs. Feed on tiny benthic invertebrates and zooplankton. Maximum length to 16 cm.
  นิรุกติศาสตร์
:
Greek, solen = tube, pipe, channel + Greek, stoma = mouth ( Ref. 45335).
  กลุ่มที่มีการสืบพันธุ์
:
bearers
  ระดับกิจกรรมที่เป็นตัวอย่าง
:
  อ้างอิงหลัก
:
  ผู้ประสานงาน
:
  Deep Fin Classification
:
Osteichthyes | Actinopterygii | Actinopteri | Neopterygii | Teleostei | Osteoglossocephalai | Clupeocephala | Euteleosteomorpha | Neoteleostei | Eurypterygia | Ctenosquamata | Acanthomorphata | Acanthopterygii | Percomorphaceae | Syngnatharia | | | Syngnathiformes | Syngnathoidei | | Solenostomidae

Show species images | Show valid names | Nominal species list | Identification keys | CAS specimen photos | References

 
Ref.
[ e.g. 9948]
Glossary
[ e.g. cephalopods]


Species/Synonymy list for the family Solenostomidae as currently in FishBase

Important recommendation:

The list below must not be used as an authority reference synonymy list like those found in scientific published revisions, which must be the source to be used and cited eventually when they exist.

Rather, it reflects the current content of FishBase, and the progress with respect to synchronization with the Catalog of Fishes. However, we think it can be useful for users to assess the quality of information in FishBase, to start new work on the family, or to cross-check with other lists.

But we appreciate to be cited in publications when this list has been of any working value. In particular, for published scientific, we suggest then to cite it in the Material and Method section as a useful tool to conduct the research, but again, not as a taxonomic or nomenclatural authority reference.

Unless it is explicitly precised, the list is not complete, please search all original names published for the family in the Catalog of Fishes (genera, species), including those with uncertain or unknown status, that are not included in FishBase when they are not attached to a valid species.

This list uses some data from Catalog of Fishes (not shown but used to sort names).

The list ordered as follows:

Please send comments and corrections if you detect errors or missing names.

Show all | Show only accepted name | Show only accepted and original names
Scientifc name Status Senior/Junior synonym Combination
Solenostomus paradoxus (Pallas, 1770)
acceptedseniornew
Fistularia paradoxa Pallas, 1770
synonymseniororiginal
synonymseniornew
acceptedseniororiginal
! Solenostoma cyanopterus Bleeker, 1854
synonymseniororiginal
Solenostomus bleekerii Duméril, 1870
synonymjuniororiginal
synonymjuniornew
! Solenostomus bleekeri Duméril, 1870
synonymjuniororiginal
Solenichthys raceki Whitley, 1955
synonymjuniororiginal
acceptedseniororiginal
synonymseniororiginal
acceptedseniororiginal
Solenichthys armatus (Weber, 1913)
synonymseniornew
Solenostomus paegnius Jordan & Thompson, 1914
acceptedseniororiginal
Solenichthys paegnius (Jordan & Thompson, 1914)
synonymseniornew
! Solenostomus paeginus Jordan & Thompson, 1914
synonymseniororiginal
Solenostomus halimeda Orr, Fritzsche & Randall, 2002
acceptedseniororiginal
Solenostomus sp. 1 Not applicable
synonymotherother
Solenostomus sp. A Not applicable
synonymotherother
Solenostomus cyanopterus (non Bleeker, 1854)
misappliedmisappliedoriginal
php script by celloran, 04/03/10, ปรับปรุงครั้งสุดท้ายโดย cmilitante, 29/11/12